DEVLOPMAN FÒD TRAVAY

Nou pa dwe bliye ke se yon efò kolektif pèp la ki ban nou yon nasyon. avni Ayiti
estabilite ekonomik ak pwosperite se nan kapasite peyi a pou fòme travayè kalifye pou reponn
nan bezwen anviwònman li yo. Jan yo di nan kantik nasyonal la, “se nan peyi nou an, fòs nou se.”
Ayisyen Otantik ap devlope atelye ak kou fòmasyon ki pèmèt moun devlope
disiplin teknik. Edikasyon se kle epi kit se aprantisaj eskolè, teknik, oswa aprantisaj adilt,
nou pran angajman pou bay popilasyon an resous ak kapasite yo. Yon Ayiti
avanse nan teknoloji, syans, agrikilti, telekominikasyon, jeni, espò, ak
defans se pami anpil konsantre nou yo.