SANTE AK SANITE


Sanitasyon san danje se esansyèl pou sante, soti nan anpeche enfeksyon nan amelyore ak kenbe mantal
ak byennèt sosyal.
Ayisyen Otantik kwè asenisman se yon pwoblèm grav ann Ayiti. AO ta renmen anvizaje sanitasyon pou
tout Ayisyen, pa sèlman kèk chwazi. Pa sanitasyon, nou vle di tout kalite pwoblèm ki gen rapò—pwòpte,
sanitasyon piblik, sekirite manje, ijyèn, ak dlo pwòp, jis pou site kèk. Menm si lidèchip la
nan AO gen gwo lide sou kijan pou ede Ayiti vin pi sanitize, li kwè fòtman ke nou prale.
pou bezwen konpreyansyon total tout Ayisyen. Se poutèt sa, AO ta renmen travay ak gouvènman lokal yo
ak lòt patnè pou toujou pote konsyantizasyon sou sanitasyon bay tout Ayisyen atravè peyi a, pou
anpeche transmisyon maladi nan dlo nan pwomouvwa règleman ki baze sou sante, ak ankouraje
pratik jesyon risk efikas pou founisè dlo yo, kominote yo ak kay yo.

Part of the sewage treatment plant scene